PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I NJIHOVOG IZVRŠENJA ZA 2010. GODINU (do 31.12.2010.)

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

GRAD DUGO SELO

Gradonačelnik
KLASA: 023-01/11-01/108

URBROJ: 238/07-01-05/04-11-2

Dugo Selo, 31. ožujka 2011.

Na temelju Zaključka Vlade Republike Hrvatske od 17. ožujka 2011. godine («Narodne novine» broj 32/11.), a u vezi članka 20. Zakona o pravu na pristup informacijama («Narodne novine» broj 172/03. i 144/10.),  te članka 61. Statuta Grada Dugog Sela («Službeni glasnik Grada Dugog Sela», broj 09/09.), gradonačelnik Grada Dugog Sela, dana 31. ožujka 2011. godine, donosi

PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I NJIHOVOG IZVRŠENJA

ZA 2010. GODINU (do 31.12.2010.)

I. UGOVORI O JAVNOJ NABAVI

Red. broj

Evidencijski broj

nabave

Vrsta

Provedenog

postupka

Datum sklapanja ugovora

Iznos skloljenog ugovora

Razdoblje na koje je sklopljen ugovor

Naziv ponuditelja

s kojim je skloljen ugovor

Datum konačnog izvršenja ugovora

Konačni ukupan iznos plaćen do 31.12.2010.  temeljem ug.

1.

1/2010

Pregovarački postupak bez prethodne objave

26.03.2010.

230.000,00 kn

1 godina

«LIBUSOFT-CICOM» doo Zagreb

31.03.2011.

173.178,90 kn

2.

2/2010

Pregovarački postupak bez prethodne objave

26.03.2010.

242.024,92 kn

30 dana

«GRADITELJ-DUGO SELO» doo Dugo Selo

26.04.2010.

242.024,92 kn

3.

3/2010

Pregovarački postupak bez prethodne objave

26.04.2010.

142.973,64 kn

30 dana

«GRADITELJ-DUGO SELO» doo Dugo Selo

26.05.2010.

142.973,64 kn

4.

6/2010

Pregovarački postupak bez prethodne objave

23.06.2010.

30.658,98 kn

30 dana

«IZBA-MI» doo

Rugvica

23.07.2010.

27.613,75 kn

5.

7/2010.

Otvoreni

31.05.2010.

307.038,75 kn

60 dana

«GRADITELJ-DUGO SELO» doo Dugo Selo

31.07.2010.

306.381,855 kn

6.

8/2010.

Otvoreni

10.10.2010.

461.474,30 kn

5 godina

«PRIVREDNA BANKA ZAGREB» dd

2015. g.

0 kn

7.

10/2010.

Otvoreni

06.08.2010.

599.130,54 kn

60 dana

«GRADITELJ-DUGO SELO» doo Dugo Selo

06.10.2010.

599.130,54 kn

8.

11/2010.

Otvoreni

06.10.2010.

362.782,35 kn

60 dana

«SWIETELSKY» doo Zagreb

06.12.2010.

241.388,56 kn

9.

12/2010.

Otvoreni

09.11.2010.

70.110,00 kn

45 dana

«GEOPROJEKT» d.d. Opatija

24.12.2010.

0 kn

10.

13/2010.

Pregovarački postupak bez prethodne objave

20.12.2010.

89.150,40 kn

60 dana

«SWIETELSKY» doo Zagreb

20.02.2011.

0 kn

II. OKVIRNI SPORAZUMI

Grad Dugo Selo  nema ugovora o javnoj nabavi sklopljenih temeljem okvirnog sporazuma.

Gradonačelnik

Vlado Kruhak, dipl.ing.v.r.