NABAVA

   

Pregled sklopljenih ugovora u 2013. godini

Ugovori

Akcijskim planom uz Strategiju suzbijanja korupcije iz 2012. godine predviđena je mjera „Stvaranje preduvjeta za objavu svih ugovora i dodataka ugovora o poslovima koje su tijela javne vlasti sklopila s fizičkim ili pravnim osobama“ (mjera br. 69), kao oblik jačanja integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu tijela javne vlasti i s tim u vezi jačanja povjerenja u građana u iste.

Slijedom navedenog  Grad Dugo Selo u priloženoj tablici objavljuje pregled sklopljenih ugovora u 2013. godini. U priloženu tablicu, temeljem upute Ministarstva pravosuđa, nisu uneseni ugovori  koji se vode u registrima ugovora o javnoj nabavi  i okvirnih sporazuma, sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske  od 17. ožujka 2011. godine (NN br. 32/11), koji se ažuriraju svakih šest mjeseci.

TABLICA UGOVORA (PDF)

   

IV. IZMJENE PLANA NABAVE GRADA DUGOG SELA ZA 2013. GODINU

Prema Zakonu o javnoj nabavi

Temeljem čl. 20. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11 i 83/13) i čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 19/13. - pročišćeni tekst) i čl. 64. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela br. 1/13), gradonačelnik Grada Dugog Sela, dana 16.12.2013. godine, donio je

IV. IZMJENE PLANA NABAVE GRADA DUGOG SELA  ZA 2013. GODINU

 

 

Red. POZ. PREDMET NABAVE PROCIJENJENA I. IZMJENA II. IZMJENA III. IZMJENA IV. IZMJENA POSTUPAK I NAČIN PL. POČ. NAB.* EVID. BR.
br. PRORAČ. (po odjelima i grupama poslova) VRIJEDNOSTNABAVE PL. TRAJ. UG.** NABAVE


URED GRADONAČELNIKA I

ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA


118,400.00 118,400.00 118,400.00 191,200.00 191,200.00


1. R0006 Usluge fiksne telefonije 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00


2. R0006 Usluge mobilne telefonije 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00


3. R0006 Usluge interneta 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00


4. R0006 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00


5. R0006 Održavanje računala i informatičke opreme 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00


6. R0007 Računalna oprema 20,000.00 20,000.00 20,000.00 32,800.00 32,800.00


7. R0007 Telefoni i ostali komunikacijski uređaji 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00


8. R0008 Nabava softvera 0.00 0.00 0.00 60,000.00 60,000.00
Održavanje zgrada za redovno korištenje 68,800.00 68,800.00 68,800.00 68,800.00 68,800.00


9. R0011 Police osiguranja imovine 68,800.00 68,800.00 68,800.00 68,800.00 68,800.00
Rashodi za održavanje prijevoznih sredstava 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00


10. R0012 Motorni benzin i dizel gorivo 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00
Nabava automobila 69,600.00 69,600.00 0.00 0.00 0.00


11. R0015 Nabava automobila 69,600.00 69,600.00 0.00 0.00 0.00
PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

Gradsko vijeće 184,000.00 184,000.00 184,000.00 184,000.00 184,000.00R0016 Uredski materijal 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00


12. R0016 Toneri 8,000.00 8,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00


13. R0016 Fotokopirni papir 8,000.00 8,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00


14. R0016 Ostale uredske potrepštine 8,000.00 8,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00R0017 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00


15. R0017 Tiskarske usluge 20,000.00 20,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00


16. R0017 Usluge objave oglasa u novinama 20,000.00 20,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
Ostali rashodi 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00R0023 Reprezentacija 96,000.00 96,000.00 96,000.00 96,000.00 96,000.00


17. R0023 Nabava robe za manifestacije 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00


18. R0023 Ugostiteljske usluge - protokol 64,000.00 64,000.00 64,000.00 64,000.00 64,000.00


19. R0023 Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i sl.) 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I FINANCIJE


353,600.00 353,600.00 353,600.00 388,000.00 388,000.00


20. R0030 Tečajevi i stručni ispiti 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00R0031 Uredski materijal 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00


21. R0031 Toneri 8,000.00 8,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00


22. R0031 Fotokopirni papir 8,000.00 8,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00


23. R0031 Ostale uredske potrepštine 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00


24. R0032 Usluge fiksne telefonije 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00


25. R0032 Usluge mobilne telefonije 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00


26. R0032 Održavanje računala i računalnih programa - 204,000.00 204,000.00 204,000.00 204,000.00 204,000.00 pregovarački postupak - ugovor siječanj, 2013. 1 godina JN-1/2013
27. R0032 Održavanje računala i informatičke opreme 28,000.00 28,000.00 28,000.00 28,000.00 28,000.00


28. R0038 Računala i računalna oprema 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00


29. R0040 Sajam obrtništva i poduzetništva - najam šatora 33,600.00 33,600.00 33,600.00 68,000.00 68,000.00


30. R0042 Strategija razvoja Grada Dugog Sela 28,000.00 28,000.00 28,000.00 28,000.00 28,000.00
UPRAV.ODJEL ZA PROST.UREĐENJE,ZAŠT.OKOLIŠA,KOM.I STAM.GOSPODARSTVO

PROJEKTIRANJE, GRADNJA I ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

DJEČJA IGRALIŠTA 68,800.00 68,800.00 0.00 0.00 0.00


31. R0050 Izgradnja dječjeg igrališta Dugo Selo jug 68,800.00 68,800.00 0.00 0.00 0.00
NOGOSTUPI 376,000.00 376,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00R0045 Projektiranje nogostupa na području grada 64,000.00 64,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00


32. R0045 Zagrebačka ulica - Velika Ostrna 64,000.00 64,000.00 64,000.00 64,000.00 64,000.00


33. R0045 Novelacija projekta nogostupa u Domobranskoj ulici 0.00 0.00 56,000.00 56,000.00 56,000.00
Izgradnja i rekonstrukcija nogostupa na području grada 312,000.00 312,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00


34. R0043 Kopčevečka ulica I etapa 192,000.00 192,000.00 0.00 0.00 0.00


35. R0043 Staze u Perivoju grofa Draškovića 40,000.00 40,000.00 40,000.00 65,000.00 65,000.00


36. R0043 Pješačka staza (nastavak nogostupa u Zagrebačkoj ulici do poučne staze) 80,000.00 80,000.00 80,000.00 55,000.00 55,000.00
PARKIRALIŠTA 444,000.00 444,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00R0049 Projektiranje parkirališta 96,000.00 96,000.00 56,000.00 56,000.00 56,000.00


37. R0049 Parkiralište iza zgrade u Kolodvorskoj 3 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00


38. R0049 Ulica Matije Gupca 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00


39. R0049 Ulica hrvatskog preporoda 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00
Izgradnja i rekonstrukcija parkirališta na području Grada Dugog Sela 348,000.00 348,000.00 144,000.00 144,000.00 144,000.00


40. R0048 Parkiralište za potrebe OŠ J. Zorić 144,000.00 144,000.00 144,000.00 144,000.00 144,000.00 otvoreni postupak - ugovor listopad, 2013. 1 mjesec JN- 07/2013
41. R0048 Ulica hrv. Preporoda (OŠ I. Benković) 136,000.00 136,000.00 0.00 0.00 0.00


42. R0068 Izgradnja parkinga za bicikle (želj. kolodvor) 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00


43. R0046 Uklanjanje postojećih objekata za izgradnju parkirališta 48,000.00 48,000.00 0.00 0.00 0.00
NATHODNIK ZA PUHOVO 220,000.00 220,000.00 220,000.00 220,000.00 220,000.00


44. R0064 Izrada idejnog projekta, glavnog-izvedbenog projekta i projektantski nadzor za nathodnik za naselje Puhovo 220,000.00 220,000.00 220,000.00 220,000.00 220,000.00 otvoreni postupak - ugovor travanj, 2013. 6 mjeseci JN-05/2013


OSTALO45. R0074, R0075 Izrada projekta uređenja trga "Tržni centar Dugo Selo" 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00
NERAZVRSTANE CESTE : PROJEKTIRANJE, IZGRADNJA,REKONSTRUKCIJA, 1,636,800.00 1,636,800.00 1,228,800.00 1,228,800.00 1,228,800.00R0053 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA NERAZVRSTANE CESTE 344,000.00 344,000.00 304,000.00 304,000.00 304,000.00


46. R0053 Izrada projektne dokumentacije za odvojak Ul. D. Domjanića 56,000.00 56,000.00 0.00 0.00 0.00


47. R0053 Izrada projektne dokumentacije za izvedbu kružnog toka na spoju Osječke ulice i Ulice I.G. Kovačića 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00


48. R0053 Izrada prometnih projekata za potrebe izmjene regulacije prometa 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00


49. R0053 Izrada projekta sanacije potpornog zida u Bunarskoj ulici 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00


50. R0067 Izrada glavnog projekta zaobilaznice kroz poduzetničku zonu Puhovec I etapa 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 otvoreni postupak - ugovor kolovoz, 2013. 3 mjeseca JN-06/2013
51. R0053 Izrada idejnog projekta za projekt prometnice u poduzetničkoj zoni Črnovčak za potrebe zone gospodarske djelatnosti Kopčevec sjever 0.00 0.00 56,000.00 56,000.00 56,000.00
IZGRADNJA I ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA 1,292,800.00 1,292,800.00 924,800.00 924,800.00 924,800.00


52. R0054 Asfaltiranje i rekonstrukcija ulica na području grada 704,000.00 704,000.00 704,000.00 704,000.00 704,000.00 OKVIRNI SPORAZUM - otvoreni postupak ožujak, 2013. GODIŠNJI UGOVORI JN- 2/2013
53. R0054 Vatrogasna ulica 448,000.00 448,000.00 0.00 0.00 0.00


54. R0054 Izvođenje radova rekonstrukcije mosta u Velikoj Ostrni 0.00 37,000.00 37,000.00 37,000.00 37,000.00 Pregovarački postupak JN bez prethodne objave (dodatni radovi) travanj, 2013. 1 mjesec JN- 3/2013
55. R0054 Sanacija klizišta u Domobranskoj ulici 68,800.00 31,800.00 31,800.00 31,800.00 31,800.00
OSTALO 72,000.00 72,000.00 76,000.00 76,000.00 76,000.00


56. R0054 Nadzor nad izgradnjom i rekonstrukcijom cesta 24,000.00 24,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00


57. R0051 Intelektualne usluge ( geodetske usluge, procjene vrijednosti i dr.) 48,000.00 48,000.00 68,000.00 68,000.00 68,000.00
GROBLJE 256,000.00 256,000.00 0.00 0.00 0.00R0073 PROJEKTIRANJE58. R0073 Izrada Idejnog rješenja budućeg izgleda Novog groblja 32,000.00 32,000.00 0.00 0.00 0.00
IZGRADNJA59. R0072 Izgradnja središnjeg križa s klupama i prostorom za paljenje svijeća 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00


60. R0072 Rekonstrukcija sjeveroistočnog ulaza 24,000.00 24,000.00 0.00 0.00 0.00


61. R0072 Rekonstrukcija postojećih staza 120,000.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00
JAVNA RASVJETA 1,500,000.00 1,500,000.00 1,348,000.00 1,348,000.00 1,348,000.00
PROJEKTIRANJE62. R0058 Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju javne rasvjete 64,000.00 64,000.00 52,000.00 52,000.00 52,000.00


63. R0057 Izrada projekta javne rasvjete za prometnice iznad Novog groblja (Ulica trsje, Ulica Medicina, Ulica Lipčica, Ulica Ključec) 24,000.00 24,000.00 0.00 0.00 0.00
IZGRADNJA64. R0056 Izgradnja ulične rasvjete za prometnice iznad Novog groblja 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00


65. R0055 Rekonstrukcija trafo stanica na području grada 32,000.00 32,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00


66. R0085 Potrošnja struje za javnu rasvjetu 1,280,000.00 1,280,000.00 1,280,000.00 1,280,000.00 1,280,000.00 otvoreni postupak - ugovor listopad, 2013. 1 godina JN-09/2013


ZAŠTITA OKOLIŠA 24,000.00 24,000.00 176,000.00 176,000.00 176,000.00


67.
Izrada projektne dokumentacije za reciklažno dvorište 24,000.00 24,000.00 176,000.00 176,000.00 176,000.00 otvoreni postupak - ugovor rujan, 2013. 6 mjeseci JN-08/2013


Izrada prostornih i urbanističkih planova i projekata 208,000.00 208,000.00 219,200.00 219,200.00 219,200.00R0094 Urbanistički, prostorni i detaljni planovi68. R0094 Izrada detaljnog plana uređenja Centar 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 otvoreni postupak - ugovor listopad, 2013. 1 godina JN-10/2013
69. R0094 Ciljana izmjena PPUGDS za potrebe razvoja poduzetničke zone 64,000.00 64,000.00 64,000.00 64,000.00 64,000.00


70. R0094 Izmjene i dopune prostornog plana - dodatni radovi 0.00 0.00 11,200.00 11,200.00 11,200.00 Pregovarački postupak JN bez prethodne objave (dodatni radovi) rujan, 2013. JN-11/2013
71. R0094 Izrada studija i podloga za izmjene prostornih planova 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00
ODRŽAVANJE GRAĐEVINA U VLASNIŠTVU GRADA72. R0097 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00R0098 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata 550,400.00 550,400.00 251,200.00 251,200.00 251,200.00


73. R0098 Stolarski radovi 40,000.00 40,000.00 68,800.00 68,800.00 68,800.00


74. R0098 Adaptacija kotlovnice (zgrada J. Zorića 1) 232,000.00 232,000.00 0.00 0.00 0.00


75. R0098 Invalidska rampa 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00


76. R0098 Soboslikarski radovi 25,600.00 25,600.00 25,600.00 25,600.00 25,600.00


77. R0098 Završni obrtnički radovi 32,000.00 32,000.00 68,800.00 68,800.00 68,800.00


78. R0100 Projekt tehničke dokumentacije za uređenje bivšeg doma HV-a 120,000.00 120,000.00 56,000.00 56,000.00 56,000.00


79. R0098 Izrada projektne dokumentacije za ozakonjenje objekata 68,800.00 68,800.00 0.00 0.00 0.00
ENERGETSKA UČINKOVITOST 40,000.00 40,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00


80. R0101 Energetsko certificiranje objekata 40,000.00 40,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
ODRŽAVANJE DOMOVA 65,600.00 65,600.00 65,600.00 65,600.00 65,600.00


81. R0102 Keramičarski radovi - Dom Prozorje 33,600.00 33,600.00 33,600.00 33,600.00 33,600.00


82. R0103 Projektiranje Doma u Kozinšćaku 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00
PROJEKTIRANJE VODOVODA I KANALIZACIJE 148,000.00 148,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00


83. R0105 Izrada projekta za vodovod u gospodarskoj zoni Puhovec 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00


84. R0107 Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju mosta preko kanala u gospodarskoj zoni Puhovec (k.č.br. 3094, k.o. Dugo Selo II) 96,000.00 96,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00


85. R0105, R0107 Izrada projekta za izgradnju sekundarne mreže kanalizacije i vodovoda 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00
IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE 360,000.00 360,000.00 168,000.00 139,800.00 139,800.00


86. R0104 Izgradnja i rekonstrukcija sekundarne mreže na području Grada - Vatrogasna ulica 160,000.00 160,000.00 0.00 0.00 0.00


87. R0104 Izgradnja produžetka vodovoda u Poduzetničkoj zoni Puhovec-Črnovčak na dijelu k.č.br. 3097, k.o.o Dugo Selo II 0.00 0.00 0.00 69,900.00 69,900.00


88. R0104 Izgradnja produžetka vodovoda u odvojku Rugvičke ulice 0.00 0.00 0.00 69,900.00 69,900.00


89. R0104 Izgradnja i rekonstrukcija sekundarne mreže na području Grada - Industrijska zona - ulica Trnošćica 200,000.00 200,000.00 168,000.00 0.00 0.00
IZGRADNJA KANALIZACIJE 160,000.00 160,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00


90. R0106 Izgradnja i rekonstrukcija sekundarne mreže na području Grada 160,000.00 160,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00
UPRAV.ODJEL ZA PROST.UREĐENJE,ZAŠT.OKOLIŠA,KOM.I STAM.GOSPODARSTVO

REDOVNA DJELATNOST ODJELA #REF! #REF! 111,552.00 111,552.00 111,552.00


91. R0114 Tečajevi i stručni ispiti 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00R0115 Uredski materijal 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00


92. R0115 Toneri 6,400.00 6,400.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00


93. R0115 Fotokopirni papir 6,400.00 6,400.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00


94. R0115 Ostale uredske potrepštine 3,200.00 3,200.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00


95. R0116 Usluge fiksne telefonije 13,600.00 13,600.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00


96. R0116 Usluge mobilne telefonije 14,400.00 14,400.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00


97. R0116 Održavanje računala i informatičke opreme 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00R0116 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja 31,552.00 31,552.00 31,552.00 31,552.00 31,552.00


98. R0116 Tiskarske usluge 7,552.00 7,552.00 7,552.00 7,552.00 7,552.00


99. R0116 Usluge objave oglasa u novinama 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00


100. R0118 Nabava računala 8,000.00 8,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00
ORGANIZACIJA NOVOG SAJMA 0.00 0.00 0.00 0.00 46,700.00


101. R0117-3 Nabava kontejnera 0.00 0.00 0.00 0.00 46,700.00
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 20,800.00 20,800.00 20,800.00 20,800.00 20,800.00R0123 Uredski materijal 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00


102. R0123 Toneri 3,200.00 3,200.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00


103. R0123 Fotokopirni papir 2,400.00 2,400.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00


104. R0123 Ostale uredske potrepštine 2,400.00 2,400.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00


105. R0123 Usluge fiksne telefonije 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00


106. R0123 Usluge mobilne telefonije 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00


107. R0123 Održavanje računala i informatičke opreme 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00
ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00


108. R0137 Uređenje objekta za protugradnu rampu 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00
Sanacija zgrada dječjih vrtića u vlasništvu grada 1,313,280.00 1,313,280.00 33,280.00 93,280.00 93,280.00


109. R0141 Dogradnja Dječjeg vrtića Dugo Selo II faza 1,280,000.00 1,280,000.00 0.00 0.00 0.00


110. R0141 Nadzor nad izgradnjom dječjeg vrtića I faza 33,280.00 33,280.00 33,280.00 33,280.00 33,280.00


111. R0141 Nadzor nad izgradnjom dječjeg vrtića II faza 16,000.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00


112. R0141 Pješačka staza Dječjeg vrtića Dugo Selo 0.00 0.00 0.00 60,000.00 60,000.00
UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA 377,200.00 377,200.00 377,200.00 377,200.00 377,200.00


113. R0238 Tečajevi i stručni ispiti 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00R0239 Uredski materijal 18,800.00 18,800.00 18,800.00 18,800.00 18,800.00


114. R0239 Toneri 8,000.00 8,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00


115. R0239 Fotokopirni papir 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00


116. R0239 Ostale uredske potrepštine 2,800.00 2,800.00 6,800.00 6,800.00 6,800.00


117. R0240 Usluge fiksne telefonije 13,600.00 13,600.00 13,600.00 13,600.00 13,600.00


118. R0240 Usluge mobilne telefonije 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00


119. R0240 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) 88,000.00 88,000.00 88,000.00 88,000.00 88,000.00 Pregovarački postupak - ugovor travanj, 2013. 1 godina JN-4/2013
120. R0240 Sistematski pregledi zaposlenika 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00


121. R0240 Održavanje računala i informatičke opreme 8,800.00 8,800.00 8,800.00 8,800.00 8,800.00


122. R0240 Usluge servisa za čišćenje 68,800.00 68,800.00 68,800.00 68,800.00 68,800.00


123. R0243 Geomehanička istraživanja 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00


124. R0243 Geodetsko-katastarske usluge 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00


125. R0243 Usluge vještačenja 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00


126. R0245 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 68,800.00 68,800.00 68,800.00 68,800.00 68,800.00


* Planirani početak nabave

** Planirano trajanje ugovora

Ove izmjene plana nabave stupaju na snagu danom donošenja.

Dugo Selo, 16. prosinac 2013.

KLASA: 023-01/13-01/303

URBROJ: 238/07-01-05/03-13-1

Gradonačelnik

Stipo Velić, dipl.ing., v.r.

   

III. IZMJENE PLANA NABAVE GRADA DUGOG SELA ZA 2013. GODINU

Prema Zakonu o javnoj nabavi

Red. POZ. PREDMET NABAVE PROCIJENJENA I. IZMJENA II. IZMJENA III. IZMJENA POSTUPAK  I NAČIN PL. POČ. NAB.* EVID. BR.
br. PRORAČ. (po odjelima i grupama poslova) VRIJEDNOST NABAVE PL. TRAJ. UG.** NABAVE
URED GRADONAČELNIKA  I
ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA
118.400,00 118.400,00 118.400,00 191.200,00
1. R0006 Usluge fiksne telefonije 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
2. R0006 Usluge mobilne telefonije 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
3. R0006 Usluge interneta 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00
4. R0006 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00
5. R0006 Održavanje računala i informatičke opreme 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00
6. R0007 Računalna oprema 20.000,00 20.000,00 20.000,00 32.800,00
7. R0007 Telefoni i ostali komunikacijski uređaji 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
8. R0008 Nabava softvera 0,00 0,00 0,00 60.000,00
Održavanje zgrada za redovno korištenje 68.800,00 68.800,00 68.800,00 68.800,00
9. R0011 Police osiguranja imovine 68.800,00 68.800,00 68.800,00 68.800,00
Rashodi za održavanje prijevoznih sredstava 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00
10. R0012 Motorni benzin i dizel gorivo 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00
Nabava automobila 69.600,00 69.600,00 0,00 0,00
11. R0015 Nabava automobila 69.600,00 69.600,00 0,00 0,00
PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA
Gradsko vijeće 184.000,00 184.000,00 184.000,00 184.000,00
R0016 Uredski materijal 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00
12. R0016 Toneri 8.000,00 8.000,00 10.000,00 10.000,00
13. R0016 Fotokopirni papir 8.000,00 8.000,00 10.000,00 10.000,00
14. R0016 Ostale uredske potrepštine 8.000,00 8.000,00 4.000,00 4.000,00
R0017 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00
15. R0017 Tiskarske usluge 20.000,00 20.000,00 30.000,00 30.000,00
16. R0017 Usluge objave oglasa u novinama 20.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00
Ostali rashodi 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00
R0023 Reprezentacija 96.000,00 96.000,00 96.000,00 96.000,00
17. R0023 Nabava robe za manifestacije 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00
18. R0023 Ugostiteljske usluge - protokol 64.000,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00
19. R0023 Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i sl.) 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I FINANCIJE
353.600,00 353.600,00 353.600,00 388.000,00
20. R0030 Tečajevi i stručni ispiti 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
R0031 Uredski materijal 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00
21. R0031 Toneri 8.000,00 8.000,00 15.000,00 15.000,00
22. R0031 Fotokopirni papir 8.000,00 8.000,00 1.000,00 1.000,00
23. R0031 Ostale uredske potrepštine 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
24. R0032 Usluge fiksne telefonije 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00
25. R0032 Usluge mobilne telefonije 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
26. R0032 Održavanje računala i računalnih programa - 204.000,00 204.000,00 204.000,00 204.000,00 pregovarački postupak - ugovor siječanj, 2013.              1  godina JN-1/2013
27. R0032 Održavanje računala i informatičke opreme 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00
28. R0038 Računala i računalna oprema 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
29. R0040 Sajam obrtništva i poduzetništva - najam šatora 33.600,00 33.600,00 33.600,00 68.000,00
30. R0042 Strategija razvoja Grada Dugog Sela 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00
UPRAV.ODJEL ZA PROST.UREĐENJE,ZAŠT.OKOLIŠA,KOM.I STAM.GOSPODARSTVO
PROJEKTIRANJE, GRADNJA I ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
DJEČJA IGRALIŠTA 68.800,00 68.800,00 0,00 0,00
31. R0050 Izgradnja dječjeg igrališta Dugo Selo jug 68.800,00 68.800,00 0,00 0,00
NOGOSTUPI 376.000,00 376.000,00 240.000,00 240.000,00
R0045 Projektiranje nogostupa na području grada 64.000,00 64.000,00 120.000,00 120.000,00
32. R0045 Zagrebačka ulica - Velika Ostrna 64.000,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00
33. R0045 Novelacija projekta nogostupa u Domobranskoj ulici 0,00 0,00 56.000,00 56.000,00
Izgradnja i rekonstrukcija nogostupa na području grada 312.000,00 312.000,00 120.000,00 120.000,00
34. R0043 Kopčevečka ulica I etapa 192.000,00 192.000,00 0,00 0,00
35. R0043 Staze u Perivoju grofa Draškovića 40.000,00 40.000,00 40.000,00 65.000,00
36. R0043 Pješačka staza (nastavak nogostupa u Zagrebačkoj ulici do poučne staze) 80.000,00 80.000,00 80.000,00 55.000,00
PARKIRALIŠTA 444.000,00 444.000,00 200.000,00 200.000,00
R0049 Projektiranje parkirališta 96.000,00 96.000,00 56.000,00 56.000,00
37. R0049 Parkiralište iza zgrade u Kolodvorskoj 3 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00
38. R0049 Ulica Matije Gupca 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00
39. R0049 Ulica hrvatskog preporoda 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00
Izgradnja i rekonstrukcija parkirališta na području Grada Dugog Sela 348.000,00 348.000,00 144.000,00 144.000,00
40. R0048 Parkiralište za potrebe OŠ J. Zorić 144.000,00 144.000,00 144.000,00 144.000,00 otvoreni postupak - ugovor listopad, 2013.              1 mjesec JN- 07/2013
41. R0048 Ulica hrv. Preporoda (OŠ I. Benković) 136.000,00 136.000,00 0,00 0,00
42. R0068 Izgradnja parkinga za bicikle (želj. kolodvor) 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00
43. R0046 Uklanjanje postojećih objekata za izgradnju parkirališta 48.000,00 48.000,00 0,00 0,00
NATHODNIK ZA PUHOVO 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00
44. R0064 Izrada idejnog projekta, glavnog-izvedbenog projekta i projektantski nadzor za nathodnik za naselje Puhovo 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 otvoreni postupak - ugovor travanj, 2013.                6 mjeseci JN-05/2013
OSTALO
45. R0074, R0075 Izrada projekta uređenja trga "Tržni centar Dugo Selo" 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00
NERAZVRSTANE CESTE :             PROJEKTIRANJE, IZGRADNJA,REKONSTRUKCIJA, 1.636.800,00 1.636.800,00 1.228.800,00 1.228.800,00
R0053 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA NERAZVRSTANE CESTE 344.000,00 344.000,00 304.000,00 304.000,00
46. R0053 Izrada projektne dokumentacije za odvojak Ul. D. Domjanića 56.000,00 56.000,00 0,00 0,00
47. R0053 Izrada projektne dokumentacije za izvedbu kružnog toka na spoju Osječke ulice i Ulice I.G. Kovačića 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00
48. R0053 Izrada prometnih projekata za potrebe izmjene regulacije prometa 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00
49. R0053 Izrada projekta sanacije potpornog zida u Bunarskoj ulici 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00
50. R0067 Izrada glavnog projekta zaobilaznice kroz poduzetničku zonu Puhovec I etapa 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 otvoreni postupak - ugovor kolovoz, 2013.                   3 mjeseca JN-06/2013
51. R0053 Izrada idejnog projekta za projekt prometnice u poduzetničkoj zoni Črnovčak za potrebe zone gospodarske djelatnosti Kopčevec sjever 0,00 0,00 56.000,00 56.000,00
IZGRADNJA I ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA 1.292.800,00 1.292.800,00 924.800,00 924.800,00
52. R0054 Asfaltiranje i rekonstrukcija ulica na području grada 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 OKVIRNI SPORAZUM - otvoreni postupak ožujak, 2013.          GODIŠNJI UGOVORI JN- 2/2013
53. R0054 Vatrogasna ulica 448.000,00 448.000,00 0,00 0,00
54. R0054 Izvođenje radova rekonstrukcije mosta u Velikoj Ostrni 0,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 Pregovarački postupak JN bez prethodne objave (dodatni radovi) travanj, 2013.                 1 mjesec JN- 3/2013
55. R0054 Sanacija klizišta u Domobranskoj ulici 68.800,00 31.800,00 31.800,00 31.800,00
OSTALO 72.000,00 72.000,00 76.000,00 76.000,00
56. R0054 Nadzor nad izgradnjom i rekonstrukcijom cesta 24.000,00 24.000,00 8.000,00 8.000,00
57. R0051 Intelektualne usluge ( geodetske usluge, procjene vrijednosti i dr.) 48.000,00 48.000,00 68.000,00 68.000,00
GROBLJE 256.000,00 256.000,00 0,00 0,00
R0073 PROJEKTIRANJE
58. R0073 Izrada Idejnog rješenja budućeg izgleda Novog groblja 32.000,00 32.000,00 0,00 0,00
IZGRADNJA
59. R0072 Izgradnja središnjeg križa s klupama i prostorom za paljenje svijeća 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00
60. R0072 Rekonstrukcija sjeveroistočnog ulaza 24.000,00 24.000,00 0,00 0,00
61. R0072 Rekonstrukcija postojećih staza 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00
JAVNA RASVJETA 1.500.000,00 1.500.000,00 1.348.000,00 1.348.000,00
PROJEKTIRANJE
62. R0058 Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju javne rasvjete 64.000,00 64.000,00 52.000,00 52.000,00
63. R0057 Izrada projekta javne rasvjete za prometnice iznad Novog groblja (Ulica trsje, Ulica Medicina, Ulica Lipčica, Ulica Ključec) 24.000,00 24.000,00 0,00 0,00
IZGRADNJA
64. R0056 Izgradnja ulične rasvjete za prometnice iznad Novog groblja 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00
65. R0055 Rekonstrukcija trafo stanica na području grada 32.000,00 32.000,00 16.000,00 16.000,00
66. R0085 Potrošnja struje za javnu rasvjetu 1.280.000,00 1.280.000,00 1.280.000,00 1.280.000,00 otvoreni postupak - ugovor listopad, 2013.              1 godina JN-09/2013
ZAŠTITA OKOLIŠA 24.000,00 24.000,00 176.000,00 176.000,00
67. Izrada projektne dokumentacije za reciklažno dvorište 24.000,00 24.000,00 176.000,00 176.000,00 otvoreni postupak - ugovor rujan, 2013.              6 mjeseci JN-08/2013
Izrada prostornih i urbanističkih planova i projekata 208.000,00 208.000,00 219.200,00 219.200,00
R0094 Urbanistički, prostorni i detaljni planovi
68. R0094 Izrada detaljnog plana uređenja Centar 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 otvoreni postupak - ugovor listopad, 2013.              1 godina JN-10/2013
69. R0094 Ciljana izmjena PPUGDS za potrebe razvoja poduzetničke zone 64.000,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00
70. R0094 Izmjene i dopune prostornog plana - dodatni radovi 0,00 0,00 11.200,00 11.200,00 Pregovarački postupak JN bez prethodne objave (dodatni radovi) rujan, 2013. JN-11/2013
71. R0094 Izrada studija i podloga za izmjene prostornih planova 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00
ODRŽAVANJE GRAĐEVINA U VLASNIŠTVU GRADA
72. R0097 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00
R0098 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata 550.400,00 550.400,00 251.200,00 251.200,00
73. R0098 Stolarski radovi 40.000,00 40.000,00 68.800,00 68.800,00
74. R0098 Adaptacija kotlovnice (zgrada J. Zorića 1) 232.000,00 232.000,00 0,00 0,00
75. R0098 Invalidska rampa 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00
76. R0098 Soboslikarski radovi 25.600,00 25.600,00 25.600,00 25.600,00
77. R0098 Završni obrtnički radovi 32.000,00 32.000,00 68.800,00 68.800,00
78. R0100 Projekt tehničke dokumentacije za uređenje bivšeg doma HV-a 120.000,00 120.000,00 56.000,00 56.000,00
79. R0098 Izrada projektne dokumentacije za ozakonjenje objekata 68.800,00 68.800,00 0,00 0,00
ENERGETSKA UČINKOVITOST 40.000,00 40.000,00 8.000,00 8.000,00
80. R0101 Energetsko certificiranje objekata 40.000,00 40.000,00 8.000,00 8.000,00
ODRŽAVANJE DOMOVA 65.600,00 65.600,00 65.600,00 65.600,00
81. R0102 Keramičarski radovi - Dom Prozorje 33.600,00 33.600,00 33.600,00 33.600,00
82. R0103 Projektiranje Doma u Kozinšćaku 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00
PROJEKTIRANJE  VODOVODA I KANALIZACIJE 148.000,00 148.000,00 80.000,00 80.000,00
83. R0105 Izrada projekta za vodovod u gospodarskoj zoni Puhovec 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00
84. R0107 Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju mosta preko kanala u gospodarskoj zoni Puhovec (k.č.br. 3094, k.o. Dugo Selo II) 96.000,00 96.000,00 48.000,00 48.000,00
85. R0105, R0107 Izrada projekta za izgradnju sekundarne mreže kanalizacije i vodovoda 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00
IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE 360.000,00 360.000,00 168.000,00 139.800,00
86. R0104 Izgradnja i rekonstrukcija sekundarne mreže na području Grada - Vatrogasna ulica 160.000,00 160.000,00 0,00 0,00
87. R0104 Izgradnja produžetka vodovoda u Poduzetničkoj zoni Puhovec-Črnovčak na dijelu k.č.br. 3097, k.o.o Dugo Selo II 0,00 0,00 0,00 69.900,00
88. R0104 Izgradnja produžetka vodovoda u odvojku Rugvičke ulice 0,00 0,00 0,00 69.900,00
89. R0104 Izgradnja i rekonstrukcija sekundarne mreže na području Grada - Industrijska zona - ulica Trnošćica 200.000,00 200.000,00 168.000,00 0,00
IZGRADNJA  KANALIZACIJE 160.000,00 160.000,00 40.000,00 40.000,00
90. R0106 Izgradnja i rekonstrukcija sekundarne mreže  na području Grada 160.000,00 160.000,00 40.000,00 40.000,00
UPRAV.ODJEL ZA PROST.UREĐENJE,ZAŠT.OKOLIŠA,KOM.I STAM.GOSPODARSTVO
REDOVNA DJELATNOST ODJELA 115.552,00 115.552,00 111.552,00 111.552,00
91. R0114 Tečajevi i stručni ispiti 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
R0115 Uredski materijal 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00
92. R0115 Toneri 6.400,00 6.400,00 12.000,00 12.000,00
93. R0115 Fotokopirni papir 6.400,00 6.400,00 1.000,00 1.000,00
94. R0115 Ostale uredske potrepštine 3.200,00 3.200,00 3.000,00 3.000,00
95. R0116 Usluge fiksne telefonije 13.600,00 13.600,00 20.000,00 20.000,00
96. R0116 Usluge mobilne telefonije 14.400,00 14.400,00 8.000,00 8.000,00
97. R0116 Održavanje računala i informatičke opreme 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
R0116 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja 31.552,00 31.552,00 31.552,00 31.552,00
98. R0116 Tiskarske usluge 7.552,00 7.552,00 7.552,00 7.552,00
99. R0116 Usluge objave oglasa u novinama 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00
100. R0118 Nabava računala 8.000,00 8.000,00 4.000,00 4.000,00
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 20.800,00 20.800,00 20.800,00 20.800,00
R0123 Uredski materijal 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
101. R0123 Toneri 3.200,00 3.200,00 5.000,00 5.000,00
102. R0123 Fotokopirni papir 2.400,00 2.400,00 1.000,00 1.000,00
103. R0123 Ostale uredske potrepštine 2.400,00 2.400,00 2.000,00 2.000,00
104. R0123 Usluge fiksne telefonije 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
105. R0123 Usluge mobilne telefonije 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
106. R0123 Održavanje računala i informatičke opreme 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00
ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00
107. R0137 Uređenje objekta za protugradnu rampu 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00
Sanacija zgrada dječjih vrtića u vlasništvu grada 1.313.280,00 1.313.280,00 33.280,00 93.280,00
108. R0141 Dogradnja Dječjeg vrtića Dugo Selo II faza 1.280.000,00 1.280.000,00 0,00 0,00
109. R0141 Nadzor nad izgradnjom dječjeg vrtića I faza 33.280,00 33.280,00 33.280,00 33.280,00
110. R0141 Nadzor nad izgradnjom dječjeg vrtića  II faza 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00
111. R0141 Pješačka staza Dječjeg vrtića Dugo Selo 0,00 0,00 0,00 60.000,00
UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA 377.200,00 377.200,00 377.200,00 377.200,00
112. R0238 Tečajevi i stručni ispiti 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
R0239 Uredski materijal 18.800,00 18.800,00 18.800,00 18.800,00
113. R0239 Toneri 8.000,00 8.000,00 12.000,00 12.000,00
114. R0239 Fotokopirni papir 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00
115. R0239 Ostale uredske potrepštine 2.800,00 2.800,00 6.800,00 6.800,00
116. R0240 Usluge fiksne telefonije 13.600,00 13.600,00 13.600,00 13.600,00
117. R0240 Usluge mobilne telefonije 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00
118. R0240 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 Pregovarački postupak - ugovor travanj, 2013.                 1 godina JN-4/2013
119. R0240 Sistematski pregledi zaposlenika 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00
120. R0240 Održavanje računala i informatičke opreme 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00
121. R0240 Usluge servisa za čišćenje 68.800,00 68.800,00 68.800,00 68.800,00
122. R0243 Geomehanička istraživanja 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00
123. R0243 Geodetsko-katastarske usluge 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00
124. R0243 Usluge vještačenja 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00
125. R0245 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 68.800,00 68.800,00 68.800,00 68.800,00

   

PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I NJIHOVOG IZVRŠENJA ZA 2013. GODINU (od 01.01. do 21.08.2013.)

Prema Zakonu o javnoj nabavi


REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA


GRAD DUGO SELO

Gradonačelnik

KLASA: 023-01/13-01/221

URBROJ: 238/07-01-05/04-13-1

Dugo Selo, 20. rujna 2013.

Na temelju Zaključka Vlade Republike Hrvatske od 17. ožujka 2011. godine («Narodne novine» broj 32/11.), a u vezi članka 20. Zakona o pravu na pristup informacijama («Narodne novine» broj 172/03. i 144/10.),  te članka 64. Statuta Grada Dugog Sela («Službeni glasnik Grada Dugog Sela», broj 01/13.), gradonačelnik Grada Dugog Sela, dana 20. rujna 2013. godine, donosi

PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I NJIHOVOG IZVRŠENJA

ZA 2013. GODINU (od 01.01. do 21.08.2013.)

I. UGOVORI O JAVNOJ NABAVI

Red.

broj

Evidencij. broj

nabave

Vrsta

Provedenog

postupka

Datum sklapanja ugovora

Iznos sklopljenog ugovora

Razdoblje na koje je sklopljen ugovor

Naziv ponuditelja

s kojim je sklopljen ugovor

Datum konačnog izvršenja ugovora

Konačni ukupan iznos plaćen do 21.08.2013.  temeljem ug.

1.

JN-1/2013

ODRŽAVANJE RAČUNALNIH PROGRAMA

Pregovarački postupak bez prethodne objave

28.01.2013.

201.253,20 kn

1 godina

(do 31.12.2013.)

«LIBUSOFT-CICOM» doo Zagreb

31.12.2013.

167.711,04 kn

2.

JN-16/2012

REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA

Otvoreni postupak – mala nabava

27.02.2013.

2.027.459,31 kn

180 dana

«ALTE-GRADNJA» doo Vukovar

17.09.2013.

1.016.247,87 kn

3.

JN-3/2013

DODATNI RADOVI REKONSTRUKCIJE MOSTA U VELIKOJ OSTRNI

Pregovarački postupak bez prethodne objave

23.04.2013.

46.191,72 kn

15 dana

«KRUG-INŽENJERING» doo Zagreb

10.05.2013.

46.191,72 kn

4.

JN-4/2013

IZRADA IDEJNOG PROJEKTA ZA REKONSTRUKCIJU I DOGRADNJU BIVŠEG DOMA HRVATSKE VOJSKE U DUGOM SELU

Otvoreni postupak – mala nabava

18.06.2013.

61.875,00 kn

100 dana

„G.D.-ARH“ d.o.o. Split

30.09.2013.

30.625,00 kn

5.

JN-6/2013

IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU CESTOVNOG PRIJELAZA PREKO KANALA „HRVATSKIH VODA“ NA K.Č.BR. 3094 U K.O. DUGO SELO II

Otvoreni postupak – mala nabava

02.07.2013.

55.625,00 kn

55 dana

„PROJEKTLAB“ d.o.o. Velika Gorica

15.09.2013.

0 kn


6.

JN-12/2012

IZRADA IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA DUGOG SELA

Otvoreni postupak – mala nabava

06.11.2012.

55.593,75 kn

90 dana

URBANISTIČKI ZAVOD GRADA ZAGREBA

37.500,00 kn

7.

JN-13/2012

REKONSTRUKCIJA I ASFALTIRANJE ULICA NA PODRUČJU GRADA DUGOG SELA (Ul.braće radić, Voćarska ul., Ulica Gredice, Žumberački put)

Otvoreni postupak – mala nabava

09.11.2012.

939.731,25 kn

30 dana

„SWIETELSKY“ d.o.o. Zagreb

31.12.2012.

343.383,07 kn


II. OKVIRNI SPORAZUMI

Red.

broj

Evidencij. broj

nabave

Vrsta

Provedenog

postupka

Datum sklapanja OS/ugov.

Iznos sklopljenog OS/ugovora

Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor

Naziv ponuditelja

s kojim je sklopljen ugovor

Datum konačnog izvršenja ugovora

Konačni ukupan iznos plaćen do 31.10.2012.  temeljem ug.

1.

JN-5/2011

OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM ZA POTREBE GRADA DUGOG SELA Otvoreni postupak – velika nabava

08.11.2011.

/

10.11.2011.

28.11.2012.

990.871,22 kn

1.236.232,50 kn

3 god.

/

1 god.

1 god.

„KORLEA“ d.o.o. Zagreb

30.11.2012.

30.11.2013.

839.121,40 kn

687.508,96 kn

2.

JN-2/2013

REKONSTRUKCIJA I ASFALTIRANJE CESTA NA PODRUČJU GRADA DUGOG SELA

27.05.2013.

2.718.481,25 kn

2 god.

„SWIETELSKY“ d.o.o.

Zagreb

UGOVORI:

1

REKONSTRUKCIJA PROMETNICE U KOPČEVCU (spoj Radničke i Zagrebačke ulice)

29.08.2013.

96.937,50 kn

10 dana

2

REKONSTRUKCIJA PROMETNICE U INDUSTRIJSKOJ ZONI U DUGOM SELU

29.08.2013.

59.037,59 kn

10 dana

3

REKONSTRUKCIJA I ASFALTIRANJE UL. ŽUMBERAČKI PUT I VRBOVEČKE ULICE

29.08.2013.

254.947,59 kn

10 dana

Gradonačelnik

Stipo Velić, dipl.ing. v.r.

Originalni dokument u PDF formatu možete preuzeti ovdje

   

Stranica 1 od 6