Poslovnik o radu MO Prozorje

Na temelju članka 61. stavak. 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08.), na temelju članka 69. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 5/01, 11/06 i 9/08) i Odluke o mjesnoj samoupravi (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 1/08 i 10/08), Vijeće Mjesnog odbora PROZORJE, na sjednici održanoj 16. rujna 2009. godine, donosi

P O S L O V N I K

O RADU VIJEĆA MJESNOG ODBORA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Poslovnikom Vijeća mjesnog odbora uređuje način rada Vijeća mjesnog odbora (u daljnjem tekstu: Vijeće), a osobito:

 • konstituiranje Vijeća,
 • izbor predsjednika Vijeća,
 • prava i dužnosti predsjednika i članova Vijeća,
 • prestanak mandata članova Vijeća, razrješenje predsjednika,
 • poslovni red na sjednicama Vijeća i donošenje akata,
 • javnost rada Vijeća,
 • obavljanje stručnih, administrativnih i drugih poslova za Vijeće.


II. KONSTITUIRANJE VIJEĆA

Članak 2.

Konstituirajuću sjednicu Vijeća saziva predsjednik Gradskog vijeća Grada Dugog Sela ili osoba koju on ovlasti.

Vijeće je konstituirano izborom predsjednika na prvoj konstaituirajućoj sjednici na kojoj je nazočna većina članova Vijeća.

Članak 3.

Sjednicu otvara i vodi do izbora najstarijeg člana Vijeća, osoba iz članka 2. stavak 1. ovog Poslovnika.

Dnevni red konstituirajuće sjednice Vijeća utvrđuje se na početku sjednice, a može se promijeniti tijekom sjednice na prijedlog predsjedavatelja ili najmanje četiri (4) člana Vijeća, a o čemu odlučuje Vijeće većinom glasova.

Ako na prvoj sjednici nije nazočna većina svih članova Vijeća, sjednica se ponovno saziva u roku od 15 dana.Članak 4.

Do izbora predsjednika Vijeća sjednici privremeno predsjedava dobno najstariji član Vijeća.

Članak 5.

Na konstituirajućoj sjednici Vijeće se upoznaje s Izvješćem Gradskog izbornog povjerenstva Grada Dugog Sela o provedenim izborima i izabranim članovima Vijeća.

Nakon čitanja Izvješća, predsjedavatelj poziva najstarijeg prisutnog člana Vijeća da preuzme vođenje sjednice.

III. IZBOR PREDSJEDNIKA VIJEĆA

Članak 6.

Predsjednik Vijeća bira se na konstituirajućoj sjednici.

Izbor predsjednika Vijeća obavlja se tajnim glasovanjem putem glasačkog listića.

Za predsjednika Vijeća izabran je kandidat za kojeg je glasovala većina članova svih članova Vijeća.

Ako niti jedan kandidat ne dobije većinu glasova svih članova Vijeća, privremeni predsjednik proglašava stanku od 15 minuta nakon čega se izbori ponavljaju.

Ako niti u drugom glasovanju ne bude izabran predsjednik Vijeća, predsjednik Gradskog vijeća ili od njega ovlaštena osoba prekida sjednicu i saziva njen nastavak u roku od 15 dana.

Članak 7.

Materijale za izbore osigurava nadležni upravni odjel Gada Dugog Sela.

Postupak izbora vodi osoba koju je gradonačelnik ovlastio (u nastavku teksta: ovlaštena osoba), odnosno gradonačelnik Grada Dugog Sela.

O izboru za predsjednika Vijeća vodi se zapisnik koji vodi službenik Gradske uprave (u nastavku teksta: zapisničar).

IV. PRAVA I DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA VIJEĆA

Članak 8.

Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora:

 1. predstavlja Mjesni odbor i Vijeće mjesnog odbora,,
 2. saziva sjednice Vijeća, predlaže dnevni red, predsjedava sjednicama Vijeća i potpisuje akte Vijeća,
 3. provodi i osigurava provođenje odluka Vijeća,
 4. surađuje s predsjednikom Gradskog vijeća i gradonačelnikom,
 5. informira građane o pitanjima važnim za Mjesni odbor,
 6. obavlja i druge poslove koje mu povjeri Vijeće mjesnog odbora, Gradsko vijeće i gradonačelnik,


 1. odgovoran je za preuzimanje i verificiranje obaveza, ovjeru izvršenih radova, izvršenih naloga za plaćanje na teret odobrenih sredstava u Proračunu Grada Dugog Sela i ostalih sredstava,
 2. osigurava pravodobno i potpuno informiranje građana o radu Vijeća,

  Predsjednika Vijeća zamjenjuje osoba koju on za to ovlasti.

Članak 9.

Član Vijeća ima sljedeća prava i dužnosti:

 • prisustvovati sjednicama Vijeća,
 • predlagati Vijeću razmatranje pojedinih pitanja iz njegova djelokruga,
 • raspravljati i izjašnjavati se o svim pitanjima koja su na dnevnom redu Vijeća,
 • obavljati poslove i zadaće koje mu u okviru svog djelokruga povjeri Vijeće.

Članak 10.

Predsjednik i član Vijeća ne smije se u obavljanju privatnih poslova, gospodarskih i drugih djelatnosti, bilo za sebe bilo za svojeg poslodavca, koristiti položajem člana Vijeća i naglašavati tu dužnost.

V. PRESTANAK ČLANSTVA U VIJEĆU I RAZRJEŠENJE PREDSJEDNIKA

Članak 11.

Predsjednik Vijeća može biti razriješen dužnosti i prije isteka mandata.

Prijedlog za razrješenje predsjednika mogu dati:

 1. najmanje tri (3) člana Vijeća,
 2. najmanje 1/3 birača s područja mjesnog odbora,
 3. Gradsko vijeće Grada Dugog Sela,
 4. gradonačelnik.

Prijedlog za razrješenje mora biti obrazložen. O prijedlogu za razrješenje odlučuje se većinom glasova svih članova Vijeća.

Prijedlog za razrješenje može se podnijeti:

 • ako predsjednik ne sazove sjednicu Vijeća minimalno jednom u 3 mjeseca,
 • ako predlagatelj smatra da predsjednik svojim ponašanjem šteti ugledu Vijeća ili da je zlouporabio položaj ili prekoračio ovlasti,
 • ako predsjednik ne izvršava preuzete obveze koje je na njega prenio Gradonačelnik ili Gradsko vijeće.

Članak 12.

Predsjednik Vijeća može podnijeti ostavku.

Predsjedniku Vijeća prestaje dužnost danom kada Vijeće utvrdi činjenicu podnošenja ostavke na dužnost.

U slučaju iz stavka 2. ovog članka Vijeće je dužno izabrati novog predsjednika u roku od narednih 30 dana.

Članak 13.

Članu Vijeća mjesnog odbora mandat prestaje prije isteka redovitoga četverogodišnjeg mandata, u sljedećim slučajevima.

 • ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke, shodno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,
 • ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta, odnosno ograničena poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke,
 • ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci, danom pravomoćnosti sudske presude,
 • ako odjavi prebivalište s područja mjesnog odbora, danom odjave prebivališta,
 • ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, danom njegovog prestanka,
 • smrću.

Mirovanje mandata člana Vijeća i prestanak mirovanja mandata člana Vijeća nastupa u slučajevima određenim zakonom.

O nastupu mirovanja odnosno prestanku mandata člana Vijeća, te početku mandata zamjeniku, Vijeće ne odlučuje, već te činjenice prima k znanju bez glasovanja.

Članak 14.

Upražnjeno mjesto u Vijeću popunjava politička stranka, odnosno nezavisna lista s koje je bio član Vijeća koji je prijevremeno prestao obnašati dužnost u Vijeću.

Mandat novog člana Vijeća započinje potpisom izjave o prihvaćanju dužnosti člana Vijeća, a traje do isteka mandata Vijeća.

VI. POSLOVNI RED SJEDNICE VIJEĆA I DONOŠENJE AKATA VIJEĆA

Članak 15.

Vijeće radi na sjednicama.

Sjednice Vijeća održavaju se u pravilu jednom mjesečno.

Predsjednik Vijeća dužan je sazvati sjednicu ako to zatraži Gradsko vijeće Grada Dugog Sela, gradonačelnik ili 3 člana Vijeća, u roku od 10 dana od dana dostave zahtjeva.

Vijeće može donijeti zaključak da u određene mjesece u godini neće zasjedati.

Članak 16.

Poziv za sjednicu i dnevni red sjednice Vijeća predlaže predsjednik Vijeća.

Poziv za sjednicu obvezno sadržava: dan, vrijeme i mjesto održavanja sjednice i predloženi dnevni red.

Pozive za sjednice priprema i šalje predsjednik Vijeća, najkasnije 3 dana prije dana održavanja sjednice.

Uz poziv za sjednicu prilažu se svi materijali potrebni za raspravu po predloženim točkama dnevnog reda.

Članak 17.

U slučaju opravdane odsutnosti, član Vijeća dužan je o istoj obavijestit predsjednika Vijeća najkasnije na dan održavanja sjednice.

Članak 18.

Na sjednici Vijeća vodi se zapisnik.

Zapisnik vodi član Vijeća kojeg se odredi na sjednici Vijeća.

Zapisnik potpisuje predsjednik Vijeća i zapisničar.

Članak 19.

Zapisnik obavezno sadrži: redni broj sjednice, dan i mjesto održavanja sjednice, vrijeme početka sjednice, imena i prezimena nazočnih na sjednici, imena i prezimena opravdano, odnosno neopravdano odsutnih, usvojen dnevni red, tekst usvojenih zaključaka po točkama dnevnog reda s rezultatom glasovanja, te vrijeme završetka sjednice.

Uz elemente iz prethodnog stavka u zapisnik se mogu unijeti i drugi elementi za koje članovi Vijeća procijene da su bitni.

Tijek rasprave u pravilu se ne unosi u zapisnik, ali svaki sudionik rasprave može zatražiti da se njegova izjava unese u zapisnik.

Članak 20.

Zapisnik sa sjednice dostavlja se svim članovima Vijeća u materijalima za narednu sjednicu Vijeća.

Zapisnik se usvaja na prvoj narednoj sjednici Vijeća, zajedno s eventualnim usvojenim izmjenama i dopunama u odnosu na prvotni tekst zapisnika.

Članak 21.

Nakon otvaranja sjednice, predsjednik Vijeća daje potrebna objašnjenja u vezi s radom sjednice, te obavještava članove Vijeća o broju nazočnih članova Vijeća.

U slučaju nedostatka kvoruma početak sjednice odgađa se za 30 minuta, a ako ni tada ne bude kvoruma, sjednica se odgađa, a sljedeća zakazuje u roku od 7 dana.

Sjednica se odgađa i ako na istoj nije nazočan ni predsjednik, neovisno o utvrđenom kvorumu.

Članak 22.

Zapisnik se usvaja na prvoj narednoj sjednici s usvojenim izmjenama i dopunama.

Svaki član Vijeća ima pravo predlagati izmjene i dopune predloženog dnevnog reda.

Na sjednici se može voditi rasprava i donositi zaključci samo po usvojenim točkama dnevnog reda.

Riječ daje predsjednik Vijeća sudionicima na sjednici prema redoslijedu prijava za raspravu.

Članak 23.

Na sjednici se zaključci donose javnim glasovanjem "za", "protiv" i "suzdržan".

Ako po pojedinoj točki dnevnog reda postoje dva ili više prijedloga zaključka, za svaki se glasuje posebno.

Zaključak je usvojen ako je za njega glasovala većina nazočnih članova Vijeća.

Većinom glasova svih članova Vijeća donose se:

 • Poslovnik o radu,
 • Pravila mjesnog odbora,
 • Program rada,
 • Financijski plan i godišnji obračun,
 • Odluke o razrješenju članova Vijeća.

Zaključci i drugi akti utvrđeni na sjednici obvezujući su za Vijeće.

VII. JAVNOST RADA VIJEĆA

Članak 24.

Rad Vijeća mjesnog odbora je javan.

Predsjednik Vijeća je dužan upoznati javnost s obavljanjem poslova iz svog djelokruga putem oglasne ploče mjesnog odbora ili na drugi prikladan način.

Javnost rada tijela mjesnog odbora osigurava se:

 • javnim održavanjem sjednica Vijeća mjesnog odbora,
 • iznošenjem na javnu raspravu na zoru građana programa i planova rada mjesnog odbora i značajnijih odluka i drugih akata Vijeća mjesnog odbora,
 • informiranjem građana putem medija,
 • informiranjem građana putem informacijskog sustava Grada,
 • objavljivanjem donesenih odluka i drugih akata isticanjem na oglasnoj ploči i drugim vidnim mjestima u naselju ili na drugi građanima dostupan način,
 • davanjem javnog odgovora Vijeća mjesnog odora na pitanja koja postavljaju građani na zboru građana, drugim oblicima susreta i savjetovanja građana ili na sastancima udruženja građana u mjesnom odboru.

Članak 25.

Građani imaju pravo prisustvovati sjednici Vijeća.

Građani su dužni najaviti svoju nazočnost na sjednici Vijeća predsjedniku Vijeća, najkasnije jedan dan prije održavanja sjednice.

Predsjednik Vijeća može ograničiti broj građana koji prisustvuju sjednici zbog prostornih uvjeta i održavanja reda na sjednici.

  1. OBAVLJANJE STRUČNIH, ADMINISTRATIVNIH I DRUGIH POSLOVA ZA VIJEĆE

Članak 26.

Vijeće mjesnog odbora može se obraćati Upravnim odjelima Grada za pomoć.

Poslovi za mjesne odbore koje pruža gradska uprava Grada Dugog Sela:

 • administrativna priprema i izrada materijala (pozivi, obavijesti/anketa, različiti obrasci – zahtjevi, prijave i sl., informacije, analize i sl.) za Vijeće MO, a u dogovoru s predsjednikom Vijeća mjesnog odbora,
 • stručno – savjetodavni poslovi iz nadležnosti tijela mjesnog odbora.

Vijeća mjesnih odbora ne mogu vršiti zapošljavanje osoba za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti.


Grad se, sukladno svojim mogućnostima, brine o osiguravanju prostorija, opreme i sredstava za rad tijela mjesnog odbora.

Grad će u svakom mjesnom odboru i u dogovoru sa Vijećem Mjesnog odbora, postaviti primjeren broj oglasnih ploča za potrebe oglašavanja i plakatiranja.

  1. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom objave, a objavit će se u Službenom glasniku Grada Dugog Sela.

KLASA: 026-01/09-01/16

URBROJ: 23/07-10/12-09-1

U Dugom Selu, 16. rujan 2009. godine

PREDJEDNIK
VIJEĆA MJESNOG ODBORA

Dubravko Graberec v.r.