Pravila MO Mala Ostrna

Na temelju članka 61. stavak 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01., 60/01., 129/05, 109/07. i 125/08.) i članka 68. i 69. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 5/01., 11/06. i 9/08.), Vijeće Mjesnog odbora MALA OSTRNA, na sjednici održanoj 09. svibnja 2009. godine, donijelo je

PRAVILA
Mjesnog odbora MALA OSTRNA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilima pobliže se uređuje djelokrug Mjesnog odbora Mala Ostrna, ustrojstvo i način rada mjesnog odbora, prava i dužnosti članova Vijeća mjesnog odbora i financiranje mjesnog odbora.

Članak 2.

Mjesni odbor Mala Ostrna (u daljnjem tekstu: Mjesni odbor) u sklopu djelokruga rada utvrđenog zakonom, Statutom Grada Dugog Sela (u daljnjem tekstu: Statut), Odlukom o mjesnoj samoupravi i ovim Pravilima Mjesnog odbora (u daljnjem tekstu: Pravila), djeluje na području naselja Mala Ostrna.

Članak 3.

Naziv mjesnog odbora je: MJESNI ODBOR MALA OSTRNA.

Mjesni odbor je pravna osoba.

Članak 4.

Mjesni odbor kao oblik mjesne samouprave radi ostvarivanja neposrednog odlučivanja građana o lokalnim poslovima od interesa za život i rad u lokalnoj sredini i organiziranja građana na podizanju razine kvalitete i načina življenja u lokalnoj sredini osobito:

- obavlja povjerene poslove iz samoupravnog djelokruga Grada Dugog Sela (u daljnjem tekstu: Grada)

- brine za utvrđivanje lokalnih prioriteta za uvjete uređenja prostora, izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture, uređenje naselja, te poduzima radnje radi njihovog ostvarivanja pred nadležnim tijelima lokalne samouprave, državnim i drugim tijelima

- radi na promicanju zdravog okoliša promotivno i organizira vlastite akcije uređenja naselja i brine o očuvanju identiteta i obilježja lokalne sredine

- organizira i potiče nadležna tijela, humanitarne i druge udruge i pojedince na ostvarivanje sadržaja socijalne skrbi, a osobito na organiziranje skrbi za starije i nemoćne i ublažavanje posljedica siromaštva

- osmišljava sadržaje za mlade i njihovo uključivanje u podizanje kvalitete življenja u lokalnoj sredini

- skrbi o zdravlju ljudi posredovanjem i organiziranjem edukativnih sadržaja (osobito o bolestima modernog doba) i preventivnih akcija radi podizanja razine zdravlja ljudi

- potiče i organizira kulturne, sportske i rekreativne sadržaje

- obavlja i druge poslove prema potrebama lokalne sredine.

II. TIJELA MJESNOG ODBORA

Članak 5.

Tijela Mjesnog odbora su:

- Vijeće Mjesnog odbora

- Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora.

1. Vijeće Mjesnog odbora

Članak 6.

Vijeće Mjesnog odbora (u daljnjem tekstu: Vijeće) čini pet (5) članova, koji su izabrani na neposrednim mjesnim izborima.

Mandat članova Vijeća traje četiri (4) godine.

Članovi Vijeća svoju dužnost obavljaju počasno i za to ne primaju nagradu.

Članak 7.

Vijeće mjesnog odbora (u daljnjem tekstu: vijeće):

- donosi program rada i izvješće o radu mjesnog odbora,

- donosi pravila mjesnog odbora,

- donosi poslovnik o svom radu,

- donosi financijski plan i godišnji obračun,

- bira i razrješava predsjednika vijeća mjesnog odbora,

- saziva mjesne zborove građana,

- odlučuje o korištenju sredstava namijenjenih mjesnom odboru u proračunu Grada,

- surađuje s drugim mjesnim odborima na području Grada,

- surađuje s udrugama na svom području po pitanjima od interesa za građane

mjesnog odbora,

- predlaže osnivanje mjesnih odbora, odnosno daje mišljenje Gradskom vijeću o drugim

inicijativama i prijedlozima za osnivanje mjesnih odbora na njegovom području,

- obavlja i druge poslove propisane zakonom.

Članak 8.

Poslovnikom o radu vijeća detaljnije se uređuje način sazivanja i rad mjesnog odbora, ostvarivanje, prava i dužnosti predsjednika mjesnog odbora, način rada vijeća, način odlučivanja, te druga pitanja značajna za rad mjesnog odbora.Članak 9.

Vijeće Mjesnog odbora odlučuje većinom glasova članova Vijeća.

Glasovanje se provodi, u pravilu, javno, osim u slučajevima kada je propisano tajno glasovanje ovim Pravilima ili to zahtijevaju drugi opravdani razlozi, kada se glasovanje provodi tajno.

Članak 10.

Vijeće donosi godišnji program rada (za kalendarsku godinu).

Program rada mora se zasnivati na realnim potrebama i mogućnostima, a donosi se do kraja listopada prethodne godine, za narednu godinu.

Programom rada mjesnog odbora utvrđuju se zadaci i aktivnosti mjesnog odbora te izvori sredstava za njihovu realizaciju, osobito u pogledu:

- vođenja skrbi o uređenju područja mjesnog odbora,

- poboljšanja kvalitete stanovanja,

- potreba obavljanja komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti te lokalne infrastrukture,

- potreba stanovnika u oblasti brige o djeci, naobrazbi i odgoju, javnom zdravlju,

- zaštite okoliša,

- socijalne skrbi stanovnika,

- osiguranja potreba u kulturi, tehničkoj kulturi, tjelesnoj kulturi i sportu.

Program rada mjesnog odbora obavezno se dostavlja Gradskom vijeću na suglasnost.

Članak 11.

Vijeće u pravilu odlučuje većinom glasova nazočnih članova.

Većinom glasova svih članova odlučuje se o:

- Programu rada,

- Financijskom planu i Godišnjem obračunu,

- Pravilima mjesnog odbora

- Poslovniku o radu vijeća

- izboru predsjendika vijeća

- drugim pitanjima, kada je to propisano zakonom ili ovim Pravilima.

Članak 12.

Članovi Vijeća Mjesnog odbora imaju prava i dužnosti:

- prisustvovati sjednicama Vijeća i sudjelovati u njihovom radu,

- predlagati razmatranje pitanja iz djelokruga rada Vijeća,

- obavljati zadaće koje im povjeri Vijeće i podnositi izvješća o izvršenim zadaćama.

2. Predsjednik Vijeća

Članak 13.

Predsjednika Vijeća Mjesnog odbora bira i razrješava Vijeće Mjesnog odbora većinom glasova svih članova Vijeća iz svog sastava tajnim glasovanjem.

Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora predstavlja Mjesni odbor i za svoj rad odgovara Vijeću Mjesnog odbora, a za obavljanje povjerenih poslova iz samoupravnog djelokruga Grada i korištenje sredstava za obavljanje povjerenih poslova odgovara gradonačelniku.

Članak 14.

Vijeće tajnim glasovanjem bira predsjednika vijeća iz svog sastava, na vrijeme od četiri godine.

Za predsjednika vijeća izabran je član za kojeg je glasovala većina od ukupnog broja svih članova vijeća.

Vijeće je dužno izabrati predsjednika vijeća na prvoj konstituirajućoj sjednici.

Članak 15.

Predsjednik vijeća:

- predstavlja mjesni odbor i vijeće mjesnog odbora,

- saziva sjednice vijeća, predlaže dnevni red, predsjeda sjednicama vijeća i potpisuje akte

vijeća,

- provodi i osigurava provođenje odluka vijeća te izvješćuje o provođenju odluka vijeća,

- surađuje s predsjednikom Gradskog vijeća i gradonačelnikom,

- informira građane o pitanjima važnim za mjesni odbor,

- obavlja druge poslove koje mu povjeri vijeće i Gradsko vijeće.

Predsjednik vijeća mjesnog odbora predstavlja mjesni odbor, a za poslove koji mu se prenesu iz samoupravnog djelokruga Grada, odgovara gradonačelniku.

Članak 16.

Predsjednik vijeća saziva sjednice vijeća na vlastitu inicijativu, a dužan ju je sazvati u roku 8 dana od primitka zahtjeva Gradskog vijeća, gradonačelnika ili 1/3 članova vijeća.

O radu na sjednici vodi se zapisnik.

Predsjednika u slučaju spriječenosti ili odsutnosti zamjenjuje osoba koju on za to ovlasti.

Članak 17.

Mandat predsjednika Vijeća Mjesnog odbora je četiri (4) godine, a Vijeće ga može razriješiti dužnosti i prije isteka mandata u slučajevima i na način određen zakonom, Statutom i ovim Pravilima.

Predsjedniku Vijeća mandat ističe i prije isteka redovitog mandata ako podnese ostavku i ako mu Vijeće Mjesnog odbora izglasa nepovjerenje.

Prijedlog za izglasavanje nepovjerenja predsjedniku Vijeća mogu pokrenuti najmanje tri (3) člana Vijeća ili najmanje 1/3 birača s područja Mjesnog odbora.

Predsjednik se smatra razriješenim s danom utvrđivanja podnošenja pisane ostavke, na sjednici Vijeća, odnosno s danom izglasavanja nepovjerenja.

Sjednicu radi izbora novog predsjednika Vijeća Mjesnog odbora saziva dosadašnji predsjednik Vijeća ili osoba koju odredi Vijeće pri utvrđivanju činjenice o podnesenoj ostavci ili o odluci o izglasavanju nepovjerenja.

Članak 18.

Vijeće radi na sjednicama, ukoliko je nazočan natpolovičan broj članova vijeća, uključujući i predsjedavajućeg.

II. MJESNI ZBOROVI GRAĐANA

Članak 19.

Vijeće Mjesnog odbora saziva Mjesne zborove građana osobito za raspravu o:

- pitanjima o kojima se odlučuje pred nadležnim tijelima Grada, a od neposrednog su interesa građana s područja mjesnog odbora,

- inicijativi za osnivanje novog mjesnog odbora ili promjenama područja mjesnog odbora unutar Grada u skladu sa Statutom,

- prijedlogu za promjenu područja izvan jedinice lokalne samouprave u skladu sa zakonom.

Mjesni zborovi građana mogu se sazivati i za dio područja Mjesnog odbora koji čini cjelinu (dio naselja, stambeni blok, zaselak i slično), ako je pitanje za koje se saziva mjesni zbor od interesa građana tog dijela područja.

Članak 20.

Mjesni zbor građana vodi predsjednik Vijeća Mjesnog odbora ili član Vijeća kojeg ono odredi.

O raspravi na zboru građana vodi se zapisnik koji se dostavlja nadležnim tijelima kao oblik sudjelovanja građana u postupku odlučivanja o pitanjima od lokalnog značenja i njihovom izražavanju mišljenja o pitanjima o kojima se provodi rasprava na zboru građana.

IV. FINANCIRANJE

Članak 21.

Financijska sredstva za djelatnost Mjesnog odbora, u smislu osiguravanja nužnih sredstava za njegovo poslovanje (minimalne administrativne, režijske i slične troškove), te za obavljanje povjerenih mu poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, osiguravaju se u proračunu Grada.

Za financiranje svojih djelatnosti koje nisu obuhvaćene stavkom 1. ovog članka, Mjesni odbor može osigurati druga sredstva i to:

- sredstava koje mjesni odbor ostvari svojom aktivnošću u skladu sa zakonom, Statutom

i odlukama Grada

- prihodi od imovine i imovinskih prava Mjesnog odbora,

- pomoći i donacije pravnih subjekata i fizičkih osoba,

- druga sredstva u skladu sa zakonom.

Financijska sredstva osigurana na način iz stavka 1. i 2. ovog članka, raspoređuju se financijskim planom Mjesnog odbora, prema programu rada Mjesnog odbora u skladu sa zakonom, Statutom i namjenom utvrđenom prema izvoru osiguranja.

Za zakonito korištenje financijskih sredstava i druge imovine, predsjednik Vijeća Mjesnog odbora odgovara Vijeću Mjesnog odbora i gradonačelniku.

Mjesni odbor obavezan je upravljati, koristiti se i raspolagati raspoloživim sredstvima pažnjom dobrog gospodara.

Članak 22.

Financijski plan Mjesnog odbora je plan prihoda i rashoda za izvršavanje zadataka predviđenih Programom rada Mjesnog odbora.

Financijska sredstva iz proračuna Grada za financiranje djelokruga rada Mjesnog odbora osiguravaju se sukladno povjerenim poslovima na temelju Financijskog plana i Programa rada Mjesnog odbora.

Članak 23.

Vijeće mjesnog odbora donosi financijski plan za kalendarsku godinu.

Vijeće mjesnog odbora donosi godišnji obračun.

    V. OSIGURAVANJE UVJETA ZA RAD MJESNIH ODBORA


Članak 24.

Obavljanje administrativnih i stručnih poslova za razvoj mjesne samouprave i za potrebe rada mjesnog odbora osigurava Gradsko vijeće preko nadležnog upravnog odjela.

IV. NADZOR ZAKONITOSTI

Članak 25.

U provedbi nadzora nad zakonitošću rada tijela Mjesnog odbora, Vijeće Mjesnog odbora dužno je Gradskom vijeću podnositi izvješće o svom radu najmanje jednom godišnje, a na traženje Gradskog vijeća i tijekom godine prema potrebi.

Sve odluke koje donosi Vijeće Mjesnog odbora dužno ih je dostaviti nadležnom upravnom odjelu Grada u roku od 15 dana radi provedbe nadzora u skladu sa zakonom i Statutom.

Postupak nadzora zakonitosti rada tijela Mjesnog odbora i raspuštanje Vijeća Mjesnog odbora zbog učestalog kršenja Statuta Grada, Odluke o mjesnoj samoupravi, ovih Pravila ili neizvršavanja povjerenih poslova, provodi se na način i prema postupku predviđenom Statutom.

Članak 26.

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja gradonačelnik u skladu sa zakonom i Statutom.


Članak 27.

Gradonačelnik će raspustiti vijeće mjesnog odbora:

- ako iz bilo kojih razloga trajno ostane bez minimalnog broja članova potrebnih za rad i

donošenje odluka i akata iz svoje nadležnosti,

- ako učestalo krši Statut Grada, Odluku o mjesnoj samoupravi, ova Pravila ili ne izvršava povjerene mu poslove.

V. OSIGURAVANJE UVJETA ZA RAD MJESNIH ODBORA

Članak 28.

Mjesni odbor organizira odgovarajući način administrativnog i financijskog poslovanja za svoje potrebe, sukladno propisima.

Članak 29.

Nadležni upravni odjel Grada osigurava odgovarajuće uvjete radi pružanja pomoći Mjesnom odboru u obavljanju administrativnih, i drugih odgovarajućih poslova, a Upravni odjel za gospodarstvo i financije za pružanje pomoći u obavljanju računovodstvenih i drugih financijskih poslova.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 30.

Ova Pravila stupaju na snagu danom objave, a objavit će se u Službenom glasniku Grada Dugog Sela.

KLASA: 026-01/09-01/15

URBROJ: 238/07-10/11-09-1

Dugo Selo, 09. svibnja 2009.

VIJEĆE MJESNOG ODBORA
Predsjednik

Anđelko Pejić v.r.