N A T J E ČA J za prijam u službu službenika u Upravni odjel za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika, Grada Dugog Sela Referenta za informatičke poslove

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.), pročelnica Upravnog odjela za Gradskog vijeća i Gradonačelnika Grada Dugog Sela, raspisuje

N A T J E ČA J

za prijam u službu službenika u Upravni odjel za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika,

Grada Dugog Sela

Referenta za informatičke poslove

1  izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 mjeseca

UVJET:

- SSS  informatičke, elektrotehničke ili ekonomske struke

- najmanje 1 godina radnog iskustva

- poznavanje rada na računalu

- položen državni stručni ispit

Uz prijavu potrebno je priložiti:

- životopis

- presliku svjedodžbe

- preslik osobne iskaznice

- dokaz o radnom iskustvu (preslik radne knjižice)

- dokaz o položenom državnom stručnom ispitu

- dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske (preslik domovnice)

- uvjerenje o nekažnjavanju – ne starije od 6 mjeseci

Za osobe koje su strani državljani ili osobe bez državljanstva, pored ispunjavanja uvjeta propisanim posebnim zakonom, potrebno je prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kandidati nisu dužni priložiti uz prijavu na natječaj već će taj dokaz ishoditi prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Na natječaj se mogu, u skladu s člankom 14. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit uz obvezu položiti ga u roku od godinu dana od prijma u službu.

Pored navedenih uvjeta kandidati trebaju ispunjavati i opće uvjete iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, te ne smiju postojati zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo, i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Za prijavu na natječaj dužni su priložiti dokaz iz kojeg je vidljivo navedeno pravo te dokaz o nezaposlenosti.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela prvodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Kandidati koji su ispunili formalne uvjete iz natječaja obvezni su pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti te se smatra da je kandidat, koji nije pristupio provjeri znanja, povukao prijavu na natječaj.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru objavit će se na www.dugoselo.hr. Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata objavit će se najmanje pet dana prije održavanja provjere na www.dugoselo.hr i na oglasnoj ploči Grada Dugog Sela.

Na javni natječaj mogu se javiti osobe oba spola.

Prijave na Natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku 8 dana od dana objave Natječaja, a isti će biti objavljen u Narodnim novinama i na www.dugoselo.hr.

Prijave na Natječaj podnose se  u zatvorenoj omotnici na adresu:

GRAD DUGO SELO

Josipa Zorića 1, 10370 Dugo Selo

- uz naznaku „Prijava na natječaj za prijam u službu“

Kandidati koji podnesu nepotpune i nepravovremene prijave ne smatraju se kandidatima i njihove prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o izboru biti obaviješteni u zakonskom roku.


Grad Dugo Selo

KLASA: 112-01/11-01/03

URBROJ: 238/07-04/01-05/04-11-2


Referent za informatičke poslove

1. OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI

Opis poslova

Obavlja poslove održavanja i razvoja gradskog informatičkog sustava te poslove informatičke edukacije zaposlenika gradske uprave, gradskih ustanova odnosno drugih gradskih tijela. Prati zakone i ostale propise iz nadležne oblasti, vodi propisane evidencije i baze podataka. Obavlja tehničku pripremu za sjednice gradskog vijeća i radna tijela gradskog vijeća i gradonačelnika. Brine o ispravnosti i funkcioniranju računalne opreme te obavlja popravke iste. Planira, predlaže i prati plan nabave za područje nabave i održavanja računala i računalne opreme, skrbi o licencama i vodi potrebne evidencije. Uređuje i ažurira gradsku web stranicu kao i web stranice gradskih ustanova odnosno drugih gradskih tijela. Vodi brigu i odgovoran je za kompatibilnost, sigurnost i zaštitu programa i podataka informacijske komunikacijske tehnologije, analizira i predlaže uvođenje novih informacijsko komunikacijskih tehnologija. Pruža pomoć korisnicima informacijsko komunikacijskog sustava. Obavlja druge srodne poslove koje mu povjeri gradonačelnik ili pročelnik.

Podaci o plaći

Temeljem Pravilnika o radu («Službeni glasnik Grada Dugog Sela» broj 5/10. i 11/10.) i Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Grada Dugog Sela («Službeni glasnik Grada Dugog Sela» broj 9/10. i 6/11.) osnovna plaća je umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta – 1,20 i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

2. PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se testiranje prethodne provjere znanja i sposobnosti.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na natječaj.

Područja testiranja:

1. Ustav Republike Hrvatske

2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

3. Zakon o općem upravnom postupku

4. Uredba o uredskom poslovanju

5. Zakon o pravu na pristup informacijama

6. Zakon o elektroničkom potpisu

7. Zakon o zaštiti osobnih podataka

8. Statut Grada Dugog Sela

9. Poznavanje rada računala

10.Poznavanje rada na računalu – praktični rad


3. PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE

1. Ustav Republike Hrvatske (NN 85/10. – pročišćeni tekst)

2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01., 60/01., 129/05.,

109/07., 125/08. i 36/09.)

3. Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09.  - i to

odredbe članaka od 71. do 78. i od 83. do 95. Zakona)

4. Uredba o uredskom poslovanju (NN 7/09.)

5. Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 172/03. i 144/10.)

6. Zakon o elektroničkom potpisu (NN 10/02. i 80/08.)

7. Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03., 118/06. i 41/08.)

8. Statut Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 9/09.)

9. Poznavanje rada računala

10.Poznavanje rada na računalu – praktični rad

4. PRAVILA TESTIRANJA

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, kandidatima će biti podijeljena pitanja.

Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati uspješno položili testiranje ako su iz svakog dijela provjere znanja ostvarili najmanje 50% bodova.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti kandidata na provedenom testiranju i provjeri praktičnog rada.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,

- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,

- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,

- razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji način remetiti koncentraciju kandidata.

Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila biti će udaljen s provjere znanja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.

Nakon provedene provjere znanja i sposobnosti kandidata Povjerenstvo za provedbu Natječaja utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.

Izvješće o provedenom postupku i rang-listu kandidata Povjerenstvo dostavlja pročelnici Upravnog odjela za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika Grada Dugog Sela.

Izabrani kandidat, po obavijesti o izboru, dostavlja uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, a prije donošenja rješenja o prijamu u službu.

Pročelnica donosi rješenje o prijamu u službu koje se dostavlja svim kandidatima koji su se prijavili na Natječaj.

Kandidat koji nije zadovoljan rješenjem o prijmu u službu izabranog kandidata, ima pravo podnijeti žalbu gradonačelniku Grada Dugog Sela u roku 15 dana od dana dostave rješenja.


5. MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA TESTIRANJA

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja biti će objavljeno na web stranici Grada Dugog Sela www.dugoselo.hr, te na oglasnoj ploči Grada Dugog Sela, Dugo Selo, Ulica J.Zorića 1 - prizemlje, najmanje 5 dana prije testiranja. Na oglasnoj ploči biti će izvješena i imena kandidata koji ispunjavanju formalne uvjete natječaja s kojima će se provesti testiranje.

Napomena:

NATJEČAJ je objavljen u “Narodnim novinama”  broj 76,  06. srpnja 2011. godine