GRADSKO VIJEĆE GRADA DUGOG SELA

Gradsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijela lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave koja donose akte u okviru djelokruga jedinice lokalne samouprave te obavljaju druge poslove u skladu sa zakonom i statutom jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave. Mandat člana predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave izabranog na redovnim izborima traje četiri godine. Član predstavničkog tijela dužnost obavlja počasno i za to ne prima plaću.

Predstavničko tijelo:

  • donosi statut jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave,
  • donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave,
  • osniva i bira članove radnih tijela vijeća, odnosno skupštine te imenuje i razrješuje druge osobe određene zakonom, drugim propisom ili statutom,
  • uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave,
  • osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za jedinicu lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave,
  • obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug predstavničkog tijela.
  • Broj članova predstavničkog tijela mora biti neparan, a određuje se statutom.

 

Članovi Gradskog vijeća Grada Dugog Sela su:

1.

ŽELJKO IVANIČEK
- predsjednik Gradskog vijeća
Dugo Selo, Sportska ulica 17
2.

BOŽIDAR CIK, dipl.ing.
-potpredsjednik Gradskog vijeća

Dugo Selo, Velika Ostrna, Čulinečka ulica 24
3.
STJEPAN NOVOSEL
- potpredsjednik Gradskog vijeća
Dugo Selo, Marka Marulića 11
4.
STJEPAN BERTEK
- član
Dugo Selo, Velika Ostrna, Omladinska 75
5.
KRUNO BLAŽINOVIĆ
- član

Dugo Selo,  Gorička ulica 33
6.
ZVONKO KALEB, upr.prav.
- član
Dugo Selo, B.A. Kažotića 4
7.
IVICA KLARIĆ
- član

Dugo Selo, Andrilovec, Andrilovečka cesta 45
8.
JASMINKA KOKOT BAMBIĆ, dr.med.vet.
- član
Dugo Selo, Sportska ulica 2
9.
mr.sc. ZVONKO NOVOSEL-DOLNJAK
- član
Dugo Selo, M.J. Zagorke 53
10.
PERO ORLOVIĆ, ing
- član
Dugo Selo, Domobranska ulica 15
11.
NENAD PANIAN, dr.stom.
- član
Dugo Selo, Zagrebačka ulica 89
12.
ILIJA PAPAK, ing.
- član
Dugo Selo, Kozinščak, Kozinska ulica 44
13.
NENAD SEDLAR
- član
Dugo Selo, M.J. Zagorke 37
14.
JOSIP SESAN
- član

Dugo Selo, Lukarišće, Bjelovarska ulica 81 
15.
ZDENKO SOKAČ
- član

Dugo Selo, Lukarišće, Bjelovarska ulica 42
16.
STJEPAN ŠTEFINOVEC
- član

Dugo Selo, Leprovica, zagrebačka ulica 26
17.
STJEPAN VALJAK
- član

Dugo Selo, Šaškovečka 42